फौजदारी कसुर सजाय विधेयक २०७४ राष्ट्रपतिबाट पारित

  • Bishwas Thapa

लामो समयसम्म ख्रीष्टियन लगायत अरु समुदायलाई लक्षित गरिएको फौजदारी कसुर सजाय विधेयक २०७४ राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीबाट हिजो पारित गरिएको छ । तर सर्वसाधरणको लागि सार्वजनिक नगरिएको यो विधेयकहरु कुन कुन थियो भनेर इसाई समुदायले चासोको रुपमा हेरिरहेका छन् । यो विधेयक सबै पारित नभएर केही मात्र पारित भएको खबर प्राप्त भएको छ ।
ख्रीष्टियन महासंघ र नेपाल ख्रीष्टियन समाज लगायत इसाई समुदायले निरन्तररुपमा प्रार्थना र अन्तरक्रिया गरिरहेका थिए । सार्वजनिक भएपछि मात्र यसले कस्तो तरङ्ग ल्याउनेछ । सो भने केहीदिन कुर्नु पर्नेछ ।

यदि यो विधेयक परिच्छेद – ९ धर्म सम्बन्धी कसूर १५३ पारित भएमा यस्तो सजाय हुनेछ

फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिच्छेद – ९ धर्म सम्बन्धी कसूर १५३. धार्मिकस्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति पु-याउन नहुनेः

(१) कसैले कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक आस्था वा धर्मको घृणा गर्ने वा अपमान गर्ने नियतले वा सो हुन सक्छ भन्ने जानी जानी कुनै धार्मिक पूजा, प्रार्थना वा कर्म गर्ने स्थान वा पवित्र मानिएको कुनै स्थान, वस्तु, मशानघाट वा चिहानलाई हानि नोक्सानी वा क्षति पु-याउन वा कुनै किसिमले दुषित गर्न, बिगार्न, फोहरमैला गर्न वा यस्तै अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) विदेशीले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको रहेछ भने उपदफा (२) बमोजिमको कैद भुक्तान भएको सात दिनभित्र निजलाई नेपालबाट बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।

१५४. धार्मिक भावनामा आघात पु¥याउन नहुने: (१) कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्प्रदाय वा वर्गकोधार्मिक भावनामा आघात पु¥याउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१५५. धार्मिक रीति–स्थितिमा बाधा पु-याउन नहुनेः (१) कसैले सनातन देखि अपनाउदै वा चली आएको अरुको धार्मिक रीति–स्थितिमा जानी जानी बाधा पु-याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवैसजाय हुनेछ ।

१५६. धर्म परिवर्तन गराउन नहुने: (१) कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन । (२) कसैले कुनै,जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातन देखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुनेगरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा अन्य कुनै नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति विदेशी रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम भएको कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।

१५७. हदम्याद: दफा १५६ अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको थाहा पाउँको मितिले छ महिना र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन

Related Articles

Back to top button