परमेश्वरको वचन सुन्ने, पढ्ने र बुझने हुनुपर्दछ ।

Related Articles

Back to top button