रोप्ने काम हाम्रो हो, भने बढाउने कार्य परमेश्वरको हो

Related Articles

Back to top button